آیا همه‌چیز را درباره ماسک تنفسی و انواع آن میدانید؟

ماسک کودکان

نفس کشیدن در هوای پاک و تمیز لذت‌بخش‌ترین تجربه هر فرد است. مخصوصا اگر هوای پس از بارش باران باشد و عطر و لطافت باران را به همراه هوا بتوان نفس کشید؛ اما این روزها اغلب افراد از این نعمت محروم هستند. چون همه یک ماسک تنفسی روی صورتشان دارند و از پشت آن اکسیژن […]