الکتروریسی و 4 روش ریسندگی با جریان الکترو استاتیک

الکتروریسی

تاریخچه الکتروریسی یا ریسندگی با جریان الکترو استاتیک الکتروریسی روشی است که الیاف با قطر کمتر از 100 تا 1000 نانومتر تولید می‌کند. اصطلاح الکتروریسی اغلب به ریسندگی با جریان الکترواستاتیک نسبت داده می‌شود. اولین مطالعه مربوط به روش الکتروریسی به تاریخ 1745 باز می‌گردد. زمانی که بوز قطرات مایع را با استفاده از پتانسیل […]