نتیجه تست BFE از آزمایشگاه نلسون امریکا

Bactrial filtration efficiency (BFE)